Salgs- & Leveringsbetingelser

JenZen ApS Salgs- & Leveringsbetingelser

Følgende Salgs- & Leveringsbetingelser gælder både JenZen ApS og tilhørende datterselskaber.

 

TILBUD, ACCEPT & ORDREBEKRÆFTELSE

Et tilbud anses kun for bindende på den betingelse at tilbuddet er afgivet skriftligt. Et tilbud anses som at være bortfaldet, når tilbuddet ikke er blevet accepteret inden for 8 dage fra den dato hvor tilbuddet er blevet afsendt. En ordre anses først som bindende når ordrebekræftelse er blevet sendt.

 

PRISER

Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført. Priserne inkluderer ikke: Skat, Told, Afgifter, Gebyr, Fragt m.m. Pris- og kursændringer kan medføre regulering i den aftalte pris. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer.

 

BETALINGSBETINGELSER

Der gives 8 dages kredit fra fakturadatoens, medmindre andet er aftalt. Renten tilskrives efter forfaldsdatoen, med 2,2% pr. påbegyndt måned frem til betalingsdatoen.

 

LEVERINGSBETINGELSER, FORSINKELSE M.V.

Alle leveringstider er en estimering, og JenZen fraskriver sig ansvaret for forsinket levering. Såfremt man ønsker anden leveringstid end aftalt, sker dette skriftligt til JenZen. Udgifter til fragt, afgifter o. lign. sker for kundens regning.

 

OPSIGELSE

Alle produkter kan opsige fra begge parters side til udgangen af en måned. Produkter der ikke er udspecificeret nedenfor er opsigelsen løbende måned + næste måned.

Misligholdt(e) aftale(r) medfører automatisk opsigelse. Vær opmærksom på at produktet fortsat faktureres indtil udløb af produkt/service.

Opsigelsesfristen er som nedenstående på specifikke produkter/ydelser:

 

Office 365
Enkelte Bruger – Løbende Måned
Alle brugere – Løbende Måned + 3 Måneder

VMBackup
Løbende Måned + 3 Måneder (Alle data opbevares i opsigelses perioden – og faktureres i henhold til opbevarede data)

CloudZ
Løbende Måned + 3 Måneder

 

FORCE MAJEURE

I tilfælde af ”Force Majeure” er JenZen ansvarsfri. Hertil gælder også strejke, manglende levering fra underleverandører, hacker-angreb, manglende energiforsyning m.m.

 

REKLAMATION

Kunden er forpligtet til at undersøge alle leverede vare ved modtagelsen. Med forudsætning af at kunden konstaterer eller burde have konstateret at den/de leverede vare lider af mangler ved modtagelsen, skal kunden straks sende skriftligt reklamation for den pågældende vare. Mangelkravet skal være gjort gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Efter udløbet af denne reklamationsfrist, bortfalder kundens ret til at gøre mangler gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

 

BRUGSRET, GARANTI & OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

Ved standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af JenZen specifikt til kunden:

Brugsretten er begrænset til det angivet antal samtidige brugere, og hvis dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er blevet installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale.

Kunden må ikke kopiere softwaren og/eller dokumentationsmaterialet, og der må ikke foretages ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra JenZen. Hvis kunden foretager eller får foretaget ændringer i softwaren, bærer kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.

Det leverede er alene undergivet JenZens underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. JenZen giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede.

 

ERSTATNING

JenZen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at JenZens leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. JenZens erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed. JenZens ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres. Derudover kan beløbet maksimalt udgøre kr. 50.000.

JenZen er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. JenZen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er forvoldt af kunden, og hvori JenZens produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af kunden produkter indgår. I videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, fraskriver JenZen sig således produktansvar og ansvaret som mellemhandler. I den udstrækning JenZen måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde JenZen skadesløs i samme omfang, som JenZens ansvar er begrænset.

 

LOVVALG & VÆRNETING/VOLDGIFT

Enhver tvist (retslig uenighed, uoverensstemmelse eller konflikt) mellem JenZen og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift eller de almindelige domstole. Vælger JenZen de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved JenZen værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Det er kundens ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med kørende services som placeres hos JenZen.

Disse vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via internet, e-mail, telefon eller på anden vis.

Kundens angivelse af særlige eller generelle betingelser eller krav i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre JenZen udtrykkeligt og skriftligt har accepteret fravigelserne.

 

TAVSHEDSPLIGT

JenZen, kunden og deres personale har tavshedspligt omkring ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet af den anden part. Tavshedspligten indeholder bl.a. krav om beskyttelse af tredjemands rettigheder med hensyn til udvikling, kildekode eller andre funktioner/metoder. Tavshedspligten fortsætter efter en kontrakts eventuelle ophør.

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål omkring vores salg- og leveringsbetingelser. Vi foretrækker altid at snakke med dig. du kan læse mere om hvordan du kontakter os via vores kontakt side. Her kan du både se hvordan du kan ringe til os eller skrive til os.